CO DĚLAT PŘI TÝRÁNÍ ZVÍŘETE?

Hlavně nebýt lhostejný !!. . .

Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete? Hlavně to prosíme nepřehlížejte!!!

Pokud máte podezření, že někým dochází k týrání zvířete, můžete to ohlásit na tyto instituce:

 • veterinární správa
 • obecní, obvodní či městský úřad (odbor životního prostředí)
 • Policie ČR

Oznámení můžete podat jak písemně, tak ústně. Samozřejmě je lepší písemná forma. Do které je dobré uvést Vaše údaje (jméno, bydliště a ! kontakt na Vás). Mimo jiné se díky tomu můžete informovat, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou samozřejmě povinné zabývat se i anonymním udáním.
Ale zde nevidíme důvod, proč se pod upozornění na týrání živých tvorů nepodepsat.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní či městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání – v případě, že se jedná o přestupek – řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.)

Pokud se objeví případ, ve kterém si nevíte rady, můžete se obrátit například na Nadaci na ochranu zvířat. Je na internetu najdete na adrese www.ochranazvirat.cz. Tam Vám rádi poradí, jak nejlépe a nejefektivněji postupovat a na koho se obrátit!

Co se považuje za týrání zvířat? (podle zákona č.246/92 Sb.)

 • Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
 • Omezovat výživu zvířete.
 • Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
 • Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
 • Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
 • Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.

Jak postupovat krok za krokem

 • Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.).
 • Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byly svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
 • Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
 • Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
 • Obrátit se na policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.
 • Zkontaktovat se s příslušnou organizací, např. zmiňovanou Nadací na ochranu zvířat,Společností pro zvířata ) nebo Svobodou zvířat .
 • Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete. 
 Zákon zakazuje týrání zvířat i všechny formy propagace týrání zvířat. Jeho účelem je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
 
Zákon stanoví, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení a povinnosti pořadatelů těchto akcí, ochranu zvířat při přepravě. Stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat a podmínky ochrany volně žijících zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat.
 

Převzato z www.ochranazvirat.cz a www.hi-life.cz

Zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání je český zákon ze dne 15. dubna 1992, č.246/1992 Sb., který reguluje práva zvířat a stanoví podmínky nakládání s nimi. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným usmrcováním člověkem. Do roku 2012 byl již novelizován deseti zákony.